Open brief aan Red Onze Club

Beste leden, initiatiefnemers van Red Onze Club,

Allereerst de complimenten voor jullie initiatief om FC Dordrecht te steunen en zichtbaar te maken dat deze steun breed in Dordrecht leeft. Vanuit de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66 en VSP willen wij jullie informeren hoe wij tot nu toe hebben gehandeld.

FC Dordrecht is al een aantal jaren op zoek naar een plek voor een nieuw stadion. Er is gekeken naar bedrijvenpark Amstelwijck en naar de Oostpoort (bij de Papendrechtse brug). Toen die afvielen, is er een mooi plan gemaakt om een nieuw stadion te realiseren aan de Provinciale weg, in combinatie met een bioscoop. Dit was een slim plan, omdat behalve een stadion ook een bioscoop hard nodig is in de stad. En financieel werd het plan er ook meer haalbaar van.

Het college van burgemeester en wethouders (Beter voor Dordt, VVD en CDA) had echter een andere locatie op het oog voor een bioscoop, namelijk bij het Energiehuis. Hier waren wij het niet mee eens. Een bioscoop op die plek kost véél meer geld dan een bioscoop in combinatie met het stadion, die ook nog meer zalen zou hebben. Maar het college wilde niet met ons mee gaan. Ze vonden de locatie naast het Energiehuis beter omdat die dichter bij de binnenstad ligt en omdat er mogelijk sneller gebouwd kon worden.

Zodoende mocht er naast een nieuw stadion geen bioscoop komen.

In de gemeenteraadsvergadering over de bioscoop hebben wij nog eens uitdrukkelijk de Provinciale weg als alternatieve bioscoop locatie voorgesteld. Dit is door de collegepartijen – die de meerderheid hebben in de gemeenteraad – afgewezen. Toen zijn wij, uitgezonderd CU/SGP, in tweede instantie toch meegegaan met een bioscoop bij het Energiehuis omdat we wel graag een bioscoop in Dordt willen hebben.

Inmiddels werd door de FC en de (sponsor en) projectontwikkelaar Ballast Nedam doorgewerkt aan het plan voor het nieuwe stadion aan de Provinciale weg. Nu er geen combinatie met een bioscoop was toegestaan, is gezocht naar andere voorzieningen die een deel van de kosten zouden kunnen dragen. Uiteindelijk lag er een interessant en uitgewerkt plan van de projectontwikkelaar (de zogenoemde “business case”). Daarin werden de kosten van de stadionontwikkeling deels gedragen door grote winkels, zoals bijvoorbeeld een sportwinkel, maar ook zaken die nu nog elders in de stad zitten, zoals een tuincentrum en een bouwmarkt.

Het plan was goed onderbouwd met allerlei onderzoek. Maar ook dit wilde het college niet. Wij hebben toen gezegd: het lijkt er op dat de collegepartijen helemaal geen nieuw stadion willen, want elk idee om het financieel mogelijk te maken wordt verboden.

Wij hebben toen zogenoemde “schriftelijke vragen” gesteld, om er achter te komen waarom het college zo moeilijk doet. Dat werd niet erg duidelijk. Het plan zou “niet haalbaar” zijn, maar wij vonden dat op elke slak zout werd gelegd. Dit in plaats van constructief te overleggen om het plan beter en “wel haalbaar” te maken.

In de tussenliggende tijd hebben we ook als partijen een gesprek gehad met de voorzitter van de FC, de hr. A. Heijsman en de projectontwikkelaar. In juni is alle informatie in de raad besproken. Duidelijk was dat het college perse niet wilde meewerken aan het plan.

In een uiterste poging om er nog iets van te redden hebben wij toen in een uitgebreide motie voorgesteld om met een bemiddelaar toch nog eens te kijken naar “de business case” van de FC en de projectontwikkelaar.

Hieronder staat de volledige tekst van de motie. Daarin is ook te lezen wat onze afwegingen waren:


Motie Businsse Case FC Dordrecht

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 juni 2012,

Gehoord:
– de discussie over de business case voor de nieuwe stadionontwikkeling aan de Provinciale weg en de afwijzing daarvan door het college;

Constateert dat:

– het college uitspreekt dat FC Dordrecht van waarde is voor Dordrecht en derhalve mee wil werken aan nieuwbouwplannen voor het stadion´
– Aan die medewerking de terechte voorwaarde wordt gesteld dat er sprake is van een haalbare business case, waarin de gemeente geen risicodrager is en geen financiële steunverlener aan FC Dordrecht
– Echter in de nadere ruimtelijke, functionele en financiële randvoorwaarden voor de ontwikkeling aan de Provinciale weg en de wijze waarop die zijn gesteld, het ondernemerschap van de initiatiefnemers niet wordt gestimuleerd
– Na indiening van de business case in december 2011 geen serieus overleg heeft plaats gevonden met de indieners om te komen tot verheldering van wederzijdse onduidelijkheden, vragen en kritiek
– In plaats daarvan deze onduidelijkheden, vragen en kritiek nu leiden tot een afwijzing van de business case

Van mening dat:
– Het belang van een nieuw stadion voor het financieel gezond maken van FC Dordrecht en de betekenis van het betaald voetbal in onze stad voor velen groot is
– De ingediende business case moet worden beschouwd als een serieus voorstel dat zich leent voor nader overleg en onderhandeling
– In het land goede ervaringen zijn opgedaan met bemiddelaars die mee kunnen helpen stadionontwikkeling mogelijk te maken

Draagt het college op:
– Met behulp van een in overleg met de initiatiefnemers te kiezen bemiddelaar nader overleg en onderhandeling te voeren over de ingediende business case
– Over de (tussentijdse) resultaten hiervan uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2013 aan de raad te rapporteren.

Ingediend door PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66 en VSP


Deze motie haalde geen meerderheid dus dat voorstel werd verworpen. Beter voor Dordt, VVD en CDA stemden tegen.

Ondertussen staken de financiële problemen van de FC weer de kop op. Om de licentie te behouden is door de FC aan de gemeente een garantstelling gevraagd. Het college heeft deze garantstelling afgegeven en uitbetaald. Omdat dit gebeurde zonder de raad om toestemming te vragen, leidde dit grote discussies in de gemeenteraad zelf.

Een meerderheid van ons vond dat hier iets tegenover moest staan. Wij dachten daarbij aan afspraken tussen de gemeente en de FC over de manier waarop de FC – meer nog dan nu al gebeurt – kan bijdragen aan promotie van de stad, aan werk- en scholingsprojecten en aan de ondersteuning van de amateurverenigingen in het sportbeleid. Dit zou een prima manier zijn geweest om de FC nog beter in de stad te profileren. Onlangs bleek dat het college hier nog steeds geen actie op had ondernomen. Daar waren wij zo chagrijnig over, dat we zeiden: geacht college zoek het dan maar uit, ondanks onze eerdere steun trekken wij onze handen er van af.

Sindsdien is het stil. Het college stelt in de laatste informatie van juni dat het vervolg een onderzoek is naar de mogelijke ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion, zonder de combinatie met andere voorzieningen. Het is volstrekt onduidelijk of dat wel financieel haalbaar is.

Als dit plan er komt, zal iedere fractie voor zichzelf moeten beoordelen of dit haalbaar is. Financieel zijn de mogelijkheden gering. Wij mogen volgens de Europese regels geen “staatssteun” verlenen en de regels daarvoor zijn vrij streng. Er is creativiteit en daadkracht nodig om in goede samenwerking tussen de gemeente en de FC aan een nieuw stadion te werken.

Als we kijken naar hoe alles tot nu toe is gegaan, dan zien wij bij het college helaas niet zoveel creativiteit op dit punt. Wij willen van onze kant blijven meezoeken naar oplossingen. Nogmaals veel succes met jullie actie.

Hiermee hopen we een beeld geschetst te hebben hoe wij het proces ervaren hebben en gehandeld hebben. Als jullie vragen hebben of een keer in gesprek met ons willen, kan dat. Neem gewoon contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens,

Fractie PvdA, Jan Lagendijk
Fractie GroenLinks, Mary Ruisch
Fractie CU/SGP, Arjen Hoogerduijn
Fractie D66, Nelleke de Smoker – van Andel
Fractie VSP, Henk Tazelaar

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.