Algemene ledenvergadering Supportersvereniging

De Supportersvereniging wil haar leden uitnodigen om de jaarlijkse ledenvergadering van de supportersvereniging bij te wonen op woensdag 16 december.

De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen in het supportershome. Vanaf 19.30 uur zal het home geopend zijn.

Omdat alle seizoenkaarthouders dit jaar lid zijn van de supportersvereniging wordt er vriendelijk verzocht om uw seizoenkaart mee te nemen.

Mocht u de notulen van vorig jaar willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar jcdelammetjes@hotmail.com. De overige jaarverslagen liggen klaar bij de vergadering.

Agendapunten algemene ledenvergadering 16-12-2015
1. Opening
2. Mededelingen
3. In- en uitgaande post
4. Notulen vorige jaarvergadering 30-12-2014
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verkiezing kascommissie
8. Pauze
9. Bestuursverkiezing. Dit jaar zijn statutair aftredend en herkiesbaar voorzitter Marcel van Wanrooij en algemeen bestuurslid Alex Oldenziel. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang ledenvergadering melden bij de secretaris[Conchita van Lammeren], tezamen met 10 handtekeningen van stemgerechtigde en aanwezige leden.
10. Activiteitencommissie/Sfeerteam
11. Juniorclub
12. Rondvraag
13. Sluiting

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.